กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
1. น.ส.พรินทร บุญเรือง 161 ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล 895 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายอภิชาติ เตภักดี 911 นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นายธีรพล สุวรรณ 478 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ 977 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
1. ดร.สราวุธ สอนใจ 896 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการเงินและพัสดุ
1. นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ 894 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายประสิทธิ์ มหาไม้ 272 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา 065 นักวิชาการเงินและบัญชี . พนักงานส่วนงาน
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
1. นายเดชา ผิวผ่อง 108 หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายนเรศ บุญเพิ่มพูน 685 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายณัฐพล อาจิน 701 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย