สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นางแสงจันทร์ ศรีวังพล ข335 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นายสุพรรณ ดวงรัตน์ 085 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
2. นายธนกร เคหา 371 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา 983 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายทศพร โสภาอุทก 250 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
5. นายสุคนธ์ ปามา 252 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
6. นายวิษณุ จันทร์เจริญ 253 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.อรทัย ปรีชา 741 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 705 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายภานุวัต ศิริ 742 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร 255 นักวิชาการพัสดุ . พนักงานส่วนงาน
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางรจนา อุดมรักษ์ 370 หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางจิราพรรณ เคหา 890 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นายทรบ ถวาย 093 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
2. นางดาริน ชมภูพันธ์ 972 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายโยธิน นันตา 740 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 743 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายดวงจันทร์ จอมจันทร์ 099 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานราชการ
4. นายปริญญา วงศ์จักร์ 256 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
5. น.ส.สิริจันทร์ สมณะ 257 นักวิชาการโภชนาการ . พนักงานส่วนงาน