สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นางรจนา อุดมรักษ์ 370 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา 983 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายธนกร เคหา 371 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายทศพร โสภาอุทก 133 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
4. นายสุคนธ์ ปามา 134 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 705 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายภานุวัต ศิริ 742 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร 136 นักวิชาการพัสดุ . พนักงานส่วนงาน
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางจิราพรรณ เคหา 890 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสัพพะโชติ์ ใจบาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน . พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นางดาริน ชมภูพันธ์ 972 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.นันท์นภัส อำมาตย์ใหญ่ 188 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายโยธิน นันตา 740 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ 743 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายวิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์ 137 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
4. น.ส.สิริจันทร์ สมณะ 138 นักวิชาการโภชนาการ . พนักงานส่วนงาน