สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
1. น.ส.อำภา วิรัตน์พฤกษ์ ข270 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นายจีระศักดิ์ วงษาปัน 880 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางปรียา พระก่ำ 752 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายเอกพันธ์ กูนโน 255 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว 350 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.มุทิตา ซิงห์ 536 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง 755 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. ดร.เดือนแรม บ่อเงิน 504 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ . พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ทวีพร อดเหนียว 881 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. ดร.วีร์ พวงเพิกศึก 753 นักวิจัย ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.กาญจนา ชิดทอง 410 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 1110 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายยมนา ปานันท์ 131 เจ้าหน้าที่วิจัย . พนักงานส่วนงาน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. น.ส.นฤมล แก้วป้อม 503 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายนัฐพล คำซอน 1112 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางจีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ 1160 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายวรวิทย์ อินตา 754 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย