สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
งานบริหารและธุรการ
1. นางนวนจันทร์ ทองมา 351 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายพิทักษ์แดน แดงชาติ 485 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.ศิริพร ดวงดี 344 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางปิยะพร แดงชาติ 342 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางอ้อมใจ สงจันทร์ 559 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางดวงใจ ไพพงค์ 403 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ 582 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ 716 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายสมพงศ์ สมศรี 404 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร 405 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายวิทวัส ขาวอิ่น 882 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย