ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1. นางอริศรา สิงห์ปัน ข312 บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ 169 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางจิณาภา ใคร้มา 170 นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางพิทยา สุนทราวงศ์ 398 บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ
5. นายสุธรรม อุมาแสงทองกุล ข255 บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.สุกัญญา อิ่นแก้ว 1108 นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. น.ส.ศรันย์ เขื่อนคำ 289 นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. น.ส.กัลย์ธีรา ทาเขียว 682 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายอภิสิทธิ์ พระมาลา 684 นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. นายมนตรี ทวีนพรัตน์ 235 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด . พนักงานส่วนงาน