กองบริหารงานสำนักหอสมุด
1. น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ 020 ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นายนุชา มณีโชติ 1105 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ 1116 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสรวุฒิ ไชยเป็ง 446 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง 897 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.นงลักษณ์ โปงหาญ 068 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานการเงินและพัสดุ
1. น.ส.ศิริพร ยาวิชัย 053 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิริพร ยาวิชัย 053 หัวหน้างานการเงินและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.คุณากร สีสด 703 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.อารีรัตน์ ศรีธิ 899 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบายและแผน
1. น.ส.โสฬส จันพะโยม 625 นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย