สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
1. น.ส.สุภาพร แก้วถาวร ข223 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.อาษิรญา อินทนนท์ ข374 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ 201 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ลภาวรรณ วรพันธุ์ 292 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายสุรพล จิโน 379 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางปราณี กันธิมา 380 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายมาลัย เบญจวรรณ์ 382 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางสุวิมล ศิริผล 383 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นางสุรางค์ ปัญญาดี 384 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นางกาญจนา จุ่มแก้ว 579 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. ว่าที่ ร.ต. ดร.มาโนชญ์ ตนสิงห์ 696 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นายเรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ 747 วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. น.ส.ธนันณัฐ สุขแสวง 840 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. นางคนึงนิตย์ กอนแสง 102 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
14. นายรชานนท์ พรหมมา 103 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
15. นายนันทวัฒน์ รักษ์เผ่าสุวรรณ 105 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
16. นายถวิล โปธา 107 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
17. นางดรุณี สิงห์สุข 108 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.แววตา ติ๊บมา 749 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.บุณฑริกา ทิพย์สอน 1101 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.มัลลิกา แซ่ลิ้ม 202 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.กัลย์ธิรา ชมชื่น 852 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.ปรียานุช หน่อท้าว 885 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ 291 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ 875 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. น.ส.พิชณิชา นิปุณะ 706 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ 062 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ 746 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น 769 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์ 770 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ 406 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ
2. นายเจษฎาพร ด้วงชนะ 576 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร ข573 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงานพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.พัชรี ยางยืน 416 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ข้าราชการ
5. น.ส.สุภาพรรณ อนุตรกุล 561 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ข้าราชการ
6. น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี 578 นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางพิมพร มะโนชัย ข411 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายสกล บุญธรรม ข511 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นางเบญญาภา หลวงจินา 1104 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. นางสมใจ ประทุมเทพ 209 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นายประดิษฐ์ เวียงคำ 426 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ 428 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล 577 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. นายภควัตร คำสุข 580 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล 697 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. นางวริศรา สุวรรณ 744 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ 745 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
18. นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย 876 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
19. นายประทีป สุขสมัย ข417 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
20. นางกันยา พรหมมา 110 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
21. น.ส.บุษบา ลุนจันทา 113 นักวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
22. นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์ 114 นักวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
23. นายธีราวุฒิ หงษ์ฟ้อน 116 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ . พนักงานส่วนงาน
24. น.ส.วีรินทร์ภัทร์ อินทนนท์ 117 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
25. นายธนกฤต คำวงค์ปิน 118 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา . พนักงานส่วนงาน
26. น.ส.สุภาภรณ์ อินต๊ะชัย 119 นักวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
27. นายจเร ตุ่นคำ 251 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
28. นายกำธร มาโน 252 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน