งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
1. นายสมยศ มีสุข 060 หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ปฏิบัติงาน ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
3. น.ส.สุนทรี ทับทิมทอง 1097 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางปณกานต์ ภู่เอี่ยม 135 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ดร.อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ 489 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.กนกวรรณ ทาแดง - เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
7. น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า - เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
8. นายดุสิต เตจะสาร - คนงานเกษตร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ