งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
1. นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน 857 หัวหน้างานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและพัฒนาเชิงพื้นที่ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.รุจิราวรรณ ขันติ - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ