งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
1. น.ส.ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี 389 หัวหน้างานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางวิไล เจริญอรุณวัฒนา 873 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวสุนันทา ศรีรัตนา เจ้าหน้าที่ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
4. นางอุทิศ ใจสักเสริญ - คนงานเกษตร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
5. นางกัลยาณี หล้าป้อม - เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ