งานบริหารเงินทุนวิจัย
1. นางจิรนันท์ เสนานาญ 476 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.พรสวรรค์ ดวงจันทร์ 762 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ปริศนา ยาสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย ปฏิบัติงาน ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
4. นางณฤทัย จินวงค์ 385 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.วันเพ็ญ ดวงมาราช 615 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางสาวรัตติกาล กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย . จ้างเหมา
7. น.ส.กนกวรรณ ทาแดง - เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานของโครงการ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
8. น.ส.ศรัญญา อุทธิยาเส้า - เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ