กองพัฒนาคุณภาพ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. นางจุดารัตน์ ชิดทอง 587 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางจุดารัตน์ ชิดทอง 587 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายอัศวเทพ คันชิง 1128 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
1. น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย 1163 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
1. น.ส.นิตยา ใจกันทา 455 หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. นางวันทินี ปิ่นแก้ว 486 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย