กองตรวจสอบภายใน
1. นายประศาสน์ ก้องสมุทร ข144 ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. น.ส.อรอนงค์ คำยอง 563 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.แอนนา สุปินะ 874 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานตรวจสอบสายที่ 1
1. น.ส.อาภาพร ขุนคง 001 หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 1 หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานตรวจสอบสายที่ 2
1. น.ส.จารุณี ไชยประดิษฐ์ 139 หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 2 หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.นุชนาถ สืบเหล็ก 712 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานตรวจสอบสายที่ 3
1. นางทิพย์สุดา ศาลิรัศ 257 หัวหน้างานตรวจสอบสายที่ 3 หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.บุญประภา จันทร์ทา 915 นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย