กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. นางกัณณิกา ข้ามสี่ 146 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง 144 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางอำพร เวียตตัน ข279 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสามารถ พิงคะสัน 030 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
4. นายนพดล พิมาสน 031 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
5. นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน 208 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
1. นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล 519 หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.เมริษา ยอดหอม 723 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.วีนาภัทร์ พงษ์ภา 032 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานดนตรีและนันทนาการ
1. นายวิทชัย สุขเพราะนา 145 หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอัศมนต์ สมศรี 759 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.แคทลียา ประลาสนธิ์ 858 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ว่าที่ ร.ต.พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล 033 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
5. นายณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ 034 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
1. นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ 998 หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมเกียรติ์ จันทิมา 179 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน