กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
1. นายธีระชัย ตันเรืองพร ข010 ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม . พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. นางอรทัย เป็งนวล 172 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.วรัทยา ศุขแก้ว 450 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ 523 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายบรรจง อินทร์วงค์ 982 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ ล172 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ณัฐพร เขื่อนแก้ว 052 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
1. นายวสันต์ ปาวิน 053 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
2. นายไพรัช ศรีวิชัย 054 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
3. นายวีระพันธ์ ธรรมชัย 055 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
4. นายดวงเนตร กุศล 211 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
5. น.ส.อนงค์ สมบูรณ์ชัย 212 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
6. นางมุกดา คำลาพิศ 213 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
7. นายศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ 214 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
8. นายดวงจันทร์ ด้วงไม้ 215 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
9. นางบัวตอง ตีฆา 216 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
1. นายไพศาล สงวน 277 นักบริหารงานอาคารสถานที่ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายธนพงษ์ นิยมพงษ์ 275 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ 870 วิศวกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายทศพล อุปินโน 871 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายวิทยา ถาแก้ว 912 วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายปภังกร เทพศิริ 210 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
1. นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ 174 วิศวกรสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายพนมเทียน ทนคำดี 173 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายองอาจ บุญก้ำ 061 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
4. นายเกษม ดวงบาล 062 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
5. นายสมพล ปาระมี 063 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย
1. นายเชิดพงศ์ รอบเมือง 843 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายณรงค์ คำภา 395 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายทองคำ ธุงศรี 520 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายณรงค์ เจริญวุฒิ 058 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
5. นายอุเทน เครือสายด้วง 059 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
6. นายบุญส่ง สำเริงศิลป์ 060 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
7. นายรุ่ง พุทธวงศ์ 180 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
8. นายชวลิต มอญเลิศ 181 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานจัดการพลังงาน
1. นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ 177 หัวหน้างานจัดการพลังงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน 451 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสุรเดช คิดการงาน 522 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายณัฐพงศ์ เที่ยงเกตุ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
5. นายณัฐนนท์ เดชพันธุ์ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
6. นายอธิพันธ์ เหล็กสีสืบ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
7. นายปิติพล จิ่งต่า พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
8. นายเสฏฐวุฒิ ศรีวิเชียร พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
9. นายประสิทธิ์ ลุงออ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
10. นายสืบศักดิ์ อินสิทธิ์ พนักงานตรวจทานข้อมูล . พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
งานระบบสาธารณูปโภค
1. นายกิติชัย มหาวรรณ์ 175 ช่างเทคนิค ชำนาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์ 176 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสุริยัน โยธาราษฎร์ 452 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายชัยยุทธ บุญมี 473 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล 727 นักบริหารงานอาคารสถานที่ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายสมมิตร ทองยู ล015 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายปรีดา ริณพัฒน์ ล016 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายศรชัย ยาวิชัย 009 ช่างฝีมือโรงงาน . ลูกจ้างประจำ
9. ว่าที่ ร.ต.เจตน์คนอง ทองยู 056 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
10. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง 057 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
11. นายเอกพงษ์ มณเทียน 217 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
12. นายนิรุจน์ ปิยะจันทร์ 218 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
13. นายรุ่งฤทธิ์ เสาคำ 219 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
14. นายรัฐศาสตร์ กองคำ 220 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
15. นายอุทิศ มหาวัน 221 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน