กองพัฒนานักศึกษา
1. นางอรณุตรา จ่ากุญชร ข403 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล 285 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.จีรพรรณ มั่งมี 278 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางกัลยา ธนันชัย 287 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ว่าที่ รต.ญ.สุธีร์ภัทร รุณผาบ 004 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
5. นางฐิติรัตน์ มนตรี 005 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
6. นางอัมพร ปาวิน 201 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
1. น.ส.รัศมี อภิรมย์ 702 หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศศิธร ใจมุก 010 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
3. นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น 011 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. นางสกุณา เชาวพ้อง 283 หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายจิระเดช ดวงศีลธรรม 396 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายธงเทพ แร่เพชร 002 ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ
4. นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ 006 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
5. นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง 007 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
6. นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว 008 นักบริหารงานอาคารสถานที่ . พนักงานส่วนงาน
7. นายสมเจตน์ จันทาพูน 034 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
8. นายสมชาย วงศ์ศิริ 202 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
9. นายพงษ์สันต์ สมบัติ 203 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
10. นายวินัย อุปนันท์ 204 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
งานอนามัยและพยาบาล
1. นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ 601 หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางลักษมี ตันธนสิน 602 พยาบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย 790 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการกีฬา
1. ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว 442 หัวหน้างานการกีฬา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา 147 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว 281 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายพงนเรศ สุขเพราะนา 284 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายเกรียงศักดิ์ วันกูล 609 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว 012 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
7. นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ 013 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
8. นายปณิต ดีมานพ 014 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
9. น.ส.นิตยา ดวงบาล 015 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
10. นายวิชิตนันท์ กรวยทอง 016 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
11. นายณรงค์ โลลาด 176 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
12. นายเชาวรัตน์ แสงคำ 205 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
งานหอพัก
1. นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต 709 หัวหน้างานหอพัก หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย 443 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์ 017 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
4. นายวัชระ จันทร์เรือง 018 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
5. นางวิไลพร ไชยคำร้อง 019 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
6. นายณภัทร ธิการ 020 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
7. นางจิรนันท์ วรรณวิชิต 022 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
8. นางจันทร์เพ็ญ สะถา 023 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
9. น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร 024 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
10. น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ 025 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
11. น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว 026 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
12. ว่าที่ ร.ต.จักรธาร โชคธงทองทวี 027 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
13. นางสาวชนิดา ทาแก้ว 028 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
14. น.ส.สุพัตรา งามตา 178 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
1. นางรุ่งนภา รินคำ ข253 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางศิริกาญจน์ ตันมาละ ข254 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา 152 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.กชสร จินดารัตน์ 286 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายโกสินทร์ หลวงละ 600 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ชลลดา ปัญญา 029 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
1. นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ 148 หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายณภัทร แก่นสาร์ 066 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายนพกิจ แผ่พร 136 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ 792 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา 856 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว 866 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย