กองคลัง
1. น.ส.นีร เรียนกุนา ข389 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายทศพงษ์ ดีอินทร์ - ไม่ระบุ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
3. นายพีรพล จิตติวงศ์ - ไม่ระบุ ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
งานอำนวยการ
1. น.ส.บายศรี สุขจิตต์ 714 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ดุษฎี ดวงบาล 138 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.สุพรรณิการ์ สิทธิสังข์ 181 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ 184 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.ศิริขวัญ อินจินดา 002 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
งานบริหารการเงิน 1
1. น.ส.สวิตตา สิงห์คำ 018 หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางจันทนา สุวรรณดุก 080 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางกาญจนา วงศ์สวย 155 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี 251 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.วิรัมภา วงศ์ชารี 269 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางธนาภา โพธิ 270 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางพิชญา พิศชวนชม 271 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นางสุพรรณ์ ดวงบาล 448 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นางสุพรรษา ยอดคำ 584 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.วิลาสินี ศิริ 729 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ 973 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารการเงิน 2
1. น.ส.พรรณราย ขันคำหมุด 019 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางอัมพิกา กันชะนะ ข248 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ 156 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ธารินี ปันต๊ะ 157 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายคมสัน จักรคำ 183 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง 337 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางวิยะดา ตาติวงค์ 501 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารข้อมูลการบัญชี
1. น.ส.รัชนีวรรณ เครือปัญญา 422 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.วิไลพร สมณะศักดิ์ 447 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.รัชฎาภรณ์ บุญเลิศ 608 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.สิรินทร์นิชา เกษมสันต์ 831 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ 851 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารพัสดุ
1. น.ส.เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ 054 หัวหน้างานบริหารพัสดุ . พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายชัยกฤต วัชรธนาโภคิน 1015 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางจริญา อ่อนนาง 273 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางนงลักษณ์ วงษ์น้อย 449 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.กรประภา ปัญญาวีร์ 679 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายวัชรชัย ภูมิโคกรักษ์ 003 นักวิชาการพัสดุ . พนักงานส่วนงาน