ฟาร์มมหาวิทยาลัย
1. ดร.สุรชัย ศาลิรัศ 306 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสถาพร ฉิมทอง 529 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายศักดิ์ดา ชัยเทพ 303 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวัฒน์ 307 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายพัลลภ ดวงบาล 530 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร 603 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายกฤษณโชติ ประชาโรจน์ 604 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายธนภัทร เย็นมาก 605 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นางกาญจนา ปงหาญ 622 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.สุกัญญา กิติเวียง 761 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นายศิวพิชญ์ แดงสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
12. นายสมใจ ปงหาญ 089 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ลูกจ้างประจำ
13. นายจินดา ปาวิน 270 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน