สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. นายณัฎฐ์นันธ์ นิกรพันธุ์ บุคคลภายนอก . บุคคลภายนอก
2. นางสาวณิภาวรรณ ชุ่มวงค์ บุคลากร . พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
3. นางจิรนันท์ คำซอน บุคลากร . พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
4. นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น บุคลากร . พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
5. นางอภิญญา พวงมาลัย บุคลากร . พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
6. นางสุภาวดี แสนวิชา บุคลากร . พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
7. นางสุภาพร จุลปานนท์ บุคลากร . พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ
8. นางศรีอนงค์ ใคร้มา บุคคลภายนอก . บุคคลภายนอก