สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. นายณัฎฐ์นันธ์ นิกรพันธุ์ บุคคลภายนอก . บุคคลภายนอก
2. นางสาวณิภาวรรณ ชุ่มวงค์ บุคลากร . บุคคลภายนอก
3. นางจิรนันท์ คำซอน บุคลากร . บุคคลภายนอก
4. นางพัสราภรณ์ ทองอุ่น บุคลากร . บุคคลภายนอก
5. นางอภิญญา พวงมาลัย บุคลากร . บุคคลภายนอก
6. นางสุภาวดี แสนวิชา บุคลากร . บุคคลภายนอก
7. นางสุภาพร จุลปานนท์ บุคลากร . บุคคลภายนอก
8. นางศรีอนงค์ ใคร้มา บุคคลภายนอก . บุคคลภายนอก