งานระบบสาธารณูปโภค
1. นายกิติชัย มหาวรรณ์ 175 ช่างเทคนิค ชำนาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมศักดิ์ แก้วอาทิตย์ 176 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสุริยัน โยธาราษฎร์ 452 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายชัยยุทธ บุญมี 473 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล 727 นักบริหารงานอาคารสถานที่ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายสมมิตร ทองยู ล015 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายปรีดา ริณพัฒน์ ล016 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายศรชัย ยาวิชัย 009 ช่างฝีมือโรงงาน . ลูกจ้างประจำ
9. ว่าที่ ร.ต.เจตน์คนอง ทองยู 056 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
10. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง 057 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
11. นายเอกพงษ์ มณเทียน 217 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
12. นายนิรุจน์ ปิยะจันทร์ 218 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
13. นายรุ่งฤทธิ์ เสาคำ 219 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
14. นายรัฐศาสตร์ กองคำ 220 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
15. นายอุทิศ มหาวัน 221 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน