งานจัดการพลังงาน
1. นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ 177 หัวหน้างานจัดการพลังงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน 451 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสุรเดช คิดการงาน 522 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายณัฐพงศ์ เที่ยงเกตุ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
5. นายณัฐนนท์ เดชพันธุ์ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
6. นายอธิพันธ์ เหล็กสีสืบ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
7. นายปิติพล จิ่งต่า พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
8. นายเสฏฐวุฒิ ศรีวิเชียร พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
9. นายประสิทธิ์ ลุงออ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างชั่วคราวหน่วยงานวิสาหกิจ
10. นายสืบศักดิ์ อินสิทธิ์ พนักงานตรวจทานข้อมูล . พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ