งานจัดการพลังงาน
1. นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ 177 หัวหน้างานจัดการพลังงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน 451 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสุรเดช คิดการงาน 522 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล 727 นักบริหารงานอาคารสถานที่ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นาย(นศ) จิรทีปต์ หมูคำ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างโครงการ
6. นาย(นศ) นิติพัฒน์ มานา พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างโครงการ
7. นายธนภัทร (นศ. 6515124021) ก้อนธง พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างโครงการ
8. นายปิยะพงศ์ (นศ. 6515124036) คงเพ็ชรศักดิ์ พนักงานตรวจทานข้อมูล . ลูกจ้างโครงการ