งานบริหารและธุรการ
1. นางสาวณัจฉรียา ชัยประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ . ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)