งานอำนวยการ
1. น.ส.ศรินรา ภีระคำ ข370 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมาน บุญทาคำ 254 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางดวงดาว ศรีวรรณบุตร 726 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย