ฝ่ายงานฟาร์ม
1. นายอภิชาติ หมั่นวิชา 369 นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายกิตติพงษ์ ทิพยะ 071 นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายทองสุก เตจ๊ะ 078 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
4. นายครรชิต ชมภูพันธ์ 423 นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางสมคิด ไคร้แสง 572 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายสุรศักดิ์ โพธินาม ล079 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายสิทธิพร อุบายลับ ล190 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายสมพงษ์ ดาวเรือง 184 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน