งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
1. ดร.สราวุธ สอนใจ 896 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย