งานนโยบายและแผน
1. น.ส.โสฬส จันพะโยม 625 นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย