งานอำนวยการ
1. นางสรัญญา อาษาไชย 149 หัวหน้างานบริหารและธุรการ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.สุพรรณี วิต่า 711 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางโยษิตา กาญจนคงคา 861 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย