งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.ศรัญญา ทะนันไชย 524 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.กรรณิกา ชัยอุดมวิถี 728 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.นงค์รัก คนดี 731 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย