งานบริหารและธุรการ
1. นางจิราพร ดุษฎี 613 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.นงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่ 1165 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว 868 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายฉันทวัช เจริญสุข 187 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน