Chart.
ที่ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
1 ฟาร์มมหาวิทยาลัย -
2 โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้
3 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 053-873067 053-873065
4 ศูนย์ภาษา
5 ศูนย์วิจัยพลังงาน 053-875140, 053-878333 053-878333
6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ 053-873390 053-499218
8 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
9 ศูนย์อาคารที่พัก
10 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 053-873801 , 053-873842 053-878135 , 053-873843
11 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
12 สภานักศึกษา -
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 สำนักงานมหาวิทยาลัย 053-873000, 053-878301 053-498862
15 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
16 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
17 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5490-6 0 5387 5489
18 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 0-5387-3850-63 -
19 สำนักหอสมุด
20 องค์การนักศึกษา -
21 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 053 873010 053 873017