ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2296
ชื่อสมาชิก : แพรวา รัตนทยา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : praewa_ra@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/5/2561 11:37:22
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/5/2561 11:37:22


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบูรณาการในชั้นเรียน หัวข้อ "Thai MOOC” (Thailand Massive Open Online Course) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม แม่โจ้ 70 ปี การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 อาจารย์จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีบ้างไม่มากก็น้อย เนื่องจากยุคสมัยนี้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดำรงชีวิต นักศึกษาในปัจจุบันกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ติดเทคโนโลยี สมาธิสั้น วอกแวกได้ง่าย ชอบแสวงหาความรู้ผ่านทางอินเทอร์เนตมากกว่าการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆ จึงต้องมีการนำเอานวัตกรรมแนวใหม่ทางการเรียนการสอนเข้ามาช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาอีกแรงหนึ่ง “MOOC” เป็นการ ย่อมาจากคำว่า Massive Open Online Course คือ หลักสูตรออนไลน์ที่เปิดให้ใช้งานฟรีและรองรับผู้เรียนจำนวนมาก ผู้เรียนสามารถเข้าไปติดตามเรียนเรื่องราวที่ตนเองสนใจได้ผ่านทางเว็บไซค์ในประเทศ เช่น THAI MOOC, CHULA MOOC และ CMU MOOC และเว็บไซค์ต่างประเทศ เช่น Coursera, Udacity, edX, Future learn ฯลฯ อีกทั้งเมื่อเรียนจบหลักสูตรยังได้ Certificate อีกด้วย ปัจจุบันมี Application มากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร เช่น Line, Facebook, Twitter ฯลฯ เราสามารถนำเอา Application เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ ได้แก่ การแบ่งปันเนื้อหาใหม่ๆที่ต้องการเสริมเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียนผ่านทาง Application เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในการเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี Application ที่ช่วยในด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะด้วย เช่น Mentimeter, Kahoot ฯลฯ ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม ซึ่งผู้สอนสามารถนำเอาผลลัพธ์มาช่วยในการวัดความเข้าใจของผู้เรียนได้ “เราต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี อย่าให้เทคโนโลยีกลืนเรา”