รางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับดี ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับดี ประเภทบุคคลทั่วไป เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้งานแอฟพลิชันเซียนแดรี่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่
29/02/2567
เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ
ด้านอื่นๆ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล