รางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 (รางวัลชมเชย)

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 (รางวัลชมเชย)
21/11/2566
จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล