รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567
08/05/2567
สุบรรณ ฝอยกลาง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับภายในสถาบัน
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล