รางวัล Best paper award Session: Food Science and Biotechnology

เรื่อง : Microbial production of syrup from broken organic jasmine rice grain รางวัล Best paper award Session: Food Science and Biotechnology โดย อ.ดร.กนกวรรณ ตาลดี ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับ Chananya Raramanus, Pattayamon Mekyapisit and Junjira Wunchana
13/07/2561
กนกวรรณ ตาลดี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล