รางวัล Best paper award Session: Agricultural, Biological and Food Engineering

เรื่อง Temperature Distribution Inside Biochar Kiln for Biochar Production รางวัล Best paper award Session: Agricultural, Biological and Food Engineering โดย อ.ดร.ทิพาพร คำแดง ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับ ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ และผศ.ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
13/07/2561
ทิพาพร คำแดง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล