รางวัล Best paper award Session: Related Topics of Sciences and Technology

เรื่อง Surface modification of perlite by using silane for the enhancement of heat aging resistance of natural rubber vulcanisates รางวัล Best paper award Session: Related Topics of Sciences and Technology โดย ผศ.ดร. ฐิตินันท์ รัตนพรหม ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมกับ อ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ และ อ.ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
13/07/2561
ฐิตินันท์ รัตนพรหม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล