ระดับดีเยี่ยม ประเภทการนำเสนอ แบบโปสเตอร์

ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทการนำเสนอ แบบโปสเตอร์ เรื่อง ผลของวิธีการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงค่าลักษณะปรากฎด้านสีความสามารถในการอุ้มน้ำ และความเหนียวนุ่มของแพะลูกผสมแองโกลนูเบียนและบอร์
29/06/2566
จุฬากร ปานะถึก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล