รางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากผลงานชื่อ "การกำหนดอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูดซึมไขมันโดยใช้โปรตีนจากพืชแทนนมวัว"

รางวัลจากการประชุมระดับนานาชาติ "STISWB XV 2023 LUANG PRABANG LAOS" หรือ “การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 15” ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่าง วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2566 รางวัลนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม จากผลงานชื่อ "การกำหนดอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูดซึมไขมันโดยใช้โปรตีนจากพืชแทนนมวัว" ทีมวิจัยประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมโครงการวิจัย ผศ. ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล คณะบริหารธุรกิจ รางวัลที่สามจากการนำเสนอภาคบรรยาย ผลงานชื่อ "การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสและทางเคมีของไอศกรีมอะโวคาโดที่มีไขมันลดลงและคาร์โบไฮเดรตต่ำ" นักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ ได้แก่ รศ.ดร. วิวัฒน์ หวังเจริญ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมโครงการวิจัย อ. กัญญา บุตราช คณะวิทยาศาสตร์ น.ส. ณัฐกานต์ รักเมือง น.ส. ณัญณิชา สมฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นอกจากนี้ ผศ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติเป็นประธานดำเนินงานการประชุมวิชาการในสาขาวิศวกรรมทางการเกษตร ชีววิทยา และอาหาร
08/08/2566
จิตราพร งามพีระพงศ์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับนานาชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล