รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดการคัดเลือกเข้ารับรางวัลรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566 โดยที่ นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสภาพนักงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย “รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566” (ผู้สนับสนุนเด็กและทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก) ได้รับโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
07/05/2566
ศุภชัย ชัยอุดมวิถี
สำนักงานมหาวิทยาลัย / กองกลาง / งานสภาพนักงาน
ระดับชาติ
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล