รางวัลการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย ระดับ ชมเชย

อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม นางสาวพัชรี อินธนู นายนาธาน จะทอ และนางสาวสริญญา พรมรุกขชาติ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย ระดับ ชมเชย เรื่อง การเปรียบเทียบการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่างการปลูกข้าว แบบสมัยใหม่กับการปลูกข้าวแบบทั่วไป ในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (14th Thailand Renewable Energy for Community Conference ) ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบ Online และ Onsite ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564
10/11/2564
แสนวสันต์ ยอดคำ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล