รางวัลระดับดีมาก ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัย

นายภูทกฤต เชื้อประดิษฐ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัลระดับดีมากการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การศึกษาการฉีดพ่นสารชักนำช่อดอกในสวนลำไยด้วยโดรมเกษตร ในงานประชุมวิ ชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27/03/2566
โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด