รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)

นายธีรัตม์ วงเวียนไช นางสาวธิดารัตน์ มีเพชร นางสาวพนิดา มะมา และอาจาย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี จากหลักสูตรฯ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากการคิดค้นนวัตกรรม “แม่โจ้โฟมโกล์ฟ (ถุงมือผ้าเคลือบยางฟองน้ำ)”
06/02/2566
ศิวโรฒ บุญราศรี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล