ชนะเลิศอันดับที่ 3 และภาพถ่ายประทับใจยอดนิยม

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
04/04/2566
กิติวัฒน์ ติจินดา
คณะศิลปศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ / งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ระดับชาติ
ด้านอาชีพ
จากการส่งเข้าประกวด
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล