รายงานผลการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสร้างภูมิรู้ดิจิทัลเพื่อป้องกันการรังแกบนโลกออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา"ระดับดีมาก

คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ พิจารณาให้รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสร้างภูมิรู้ดิจิทัลเพื่อป้องกันการรังแกบนโลกออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา" เป็นรายงานผลการวิจัยระดับดีมาก และเผยแพร่ได้
07/02/2566
ลัดดา จิตตคุตตานนท์
คณะศิลปศาสตร์
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการเสนอชื่อ