ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัลเพชรราชภัฎ-เพชรล้านนา สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ผลงานสร้างสรรค์และสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
15/03/2566
ฐาปกรณ์ เครือระยา
คณะศิลปศาสตร์
ระดับชาติ
ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล