รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566
22/03/2566
กฤดา ชูเกียรติศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับภายในสถาบัน
ด้านวิชาการ
จากการส่งเข้าประกวด