รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564

นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี 2564
22/06/2565
ชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับภายในสถาบัน
ด้านอื่นๆ
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล