ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาเกียรติคุณ ประจำปี 2565

อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับคัดเลือกจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เข้ารับรางวัลในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
02/09/2565
มาลี ล้วนแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
ระดับชาติ
ด้านวิชาการ
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล