นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก เรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของจรรยาบรรณวิชาชีพ ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและกระบวนการสอบบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย
18/11/2564
รนกร สุภจินต์
คณะเศรษฐศาสตร์
อื่นๆ
ด้านอื่นๆ
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล